I клас и ПГ - учебна 2017-2018 г.

Критерии за прием:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1
Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.
Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици, квартали, микрорайони, ж.к. и др./ към всяко училище, намиращо се на територията на съответния административен район.
Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Лична карта на един от родителите.
2
Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Лична карта на един от родителите.
3
Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община - 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Лична карта на един от родителите.
4
Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище - 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Проверка от Комисията.
5
Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т. 1. до т. 5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
6
Дете, завършило подготвителна група в избраното училище - 20 т. Удостоверява се от училището.
7
Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
8
Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия - 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
9
Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището - 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10
Дете с двама починали родители - 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
11
Дете с един починал родител - 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
12
Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
13
Дете от многодетно семейство - 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
14
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете - 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане"

 

Ред за прием:

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на свободните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.
Попълване на свободните места.

 

Необходими документи за прием на ученици в първи клас:

  1. Заявление /по образец/.   [>изтегли<]
  2. Копие на акт за раждане на детето.

Записване на приетите ученици в първи клас:

  1. Удостоверение-оригинал за завършена подготвителна група.
  2. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало детска градина.