English


Биография

Таня Борисова има богат професионален опит в системата на средното образование в България. Работила е като начален учител, като директор на столични училища и директор на българското училище в Братислава, като експерт по организация на средното образование Към Регионалния Инспекторат по Образование, София град към Министерство на Образованието, като представител за София-град на най-голямото издателство за учебна литература "Просвета".

"Работя в областта на образованието от 1989 г. Съзнателно и с много желание, избрах учителската професия, по примера на моя начален учител, спомена за когото ценя дълбоко. Той беше този, който отвори очите ми за света, който провокира креативността, независимото, критично и обекчивно мислене у всичките си ученици. Неговата кауза беше да ни научи да бъдем добри, отговорни и мислещи граждани с изградена морална ценностана система. Той ни научи как да обичаме другите хора, да уважаваме различието у да бъдем толерантни.

През целия ми трудов опит на начален учител и директор на основно училище аз следвам примера му, защото осъзнах, че той ни е научил да ценим общочовешки ценности като обич и уважение към хората, достойнство, демократични човешки права, право на собствено независимо мислене и мнение, непоносимост към насилието във всичките му аспекти, отвореност към нови идеи и към света, отговорност и благодарност.

В кариерата ми осъзнах, че учителите са най-важните хора в живота на детето, след родителите му, а понякога и преди тях. Мога да сравня учителския труд с този на хората на художника или склуптора, който извайва човешкия ум и съзнание. Ето защо за мен, учителят упражнява най-важната професия. Може би, затова, без колебание, и избрах да стана учител. Тайната на добрия учител е любовта към децата. Няма и не съществува по-голяма награда от осъзнаването на факта, че от теб зависи да отвориш очите на едно дете, да го ограмотиш, да се чувства щастливо и обичано, да го научиш как да бъде добър човек."

От 2010 до 2014 г. Таня Борисова заема длъжността директор на 4 ОУ "Джон Атанасов", район Искър, София. В периода на дейност в 4-то ОУ "Джон Атанасов" се изявява като висококомпетентен професионалист, който прилага редица иновативни и ефективни образователни практики. Изцяло обновява облика на училището. Качествата ? на добър организатор и ръководител се доказват от подобрената материално-техническа база, увеличаване на броя на учениците и техните резултати, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

За тези постижения през 2013 г. Таня Борисова получава награда и грамота за "Директор на годината и "Най-добър социален партньор за 2013 г.", връчени й от Синдиката на българските учители за съвместна дейност и постигнати високи резултати, както и за личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство.

Таня Борисова пренася тези практики и в 60 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", на което става директор след спечелен конкурс през 2014 г. Само за една година успява да популяризира училището сред институциите и да го превърне в желано място за обучение и възпитание.

Тя има дългогодишен професионален опит в разработване и участие в национални и европейски проекти, свързани с към превенция на отпадане на учениците от училище и толерантност към децата с увреждания и деца от различни етноси. Чрез работата по проекта УСПЕХ мотивира учениците да останат в училище, търси родителска подкрепа, с чиято помощ за една година превръща училището в привлекателно и уютно място за учене и занимания. За превенция на застрашените от отпадане ученици разработва конкретна програма, синхронизирана с националната програма на МОН за насърчаване на грамотността.

Проектът "Включващо обучение" цели да окаже подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности при закривнето на изолираните социални домове за изоставени деца. За целта на територията на училището е обособено място, където децата с увреждания се интегрират, осъществяват социални контакти и са подпомагани от специалисти - логопед и психолог.