Учебна програма за втори срок за прогимназиален етап на образование
Учебна програма за втори срок за начален етап на образование
Условия за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Условия за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Условия за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заповед на министъра на МОН - замърсен въздух
Обучение на учителите по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
Училища гнезда за подаване на заявления за ученици VІІ клас
График на дейностите по приемане на ученици след завършен 7. клас
Дати за провеждане на НВО в 4. и 7. клас 2018 година
Списък на педагогическия състав през 2017/2018 учебна година
Дейности, които предлага 60. ОУ
Годишен финансов отчет за 2017 г.
Заявление за прием в 1 клас за учебната 2018/2019 г. - образец
Прилежащ район за прием на ученици в 1 клас 60 ОУ за 2018/2019 г., съгласно разпределението на Столична община.
График за прием на учениците в 1 клас и ПГ за учебната 2018/2019 г.
Дейности по кандидатстване, класиране и записване в първи клас за учебната 2018/2019 г.
Критерии за класиране.
Училищен учебен план 2а клас
Училищен учебен план 2б клас
Училищен учебен план 6а клас
Училищен учебен план 6б клас
Годишен план за дейността на училището 2017-2018 г.
Бюджет за І тримесечие
На 18.04.2017г. се проведе общо събрание на колектива на 60. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", на което беше направен отчет за изразходваните средства за първото тримесечие на 2017г.
Граници на прилежаща територия на 60 ОУ за прием в първи клас за 2017-2018г
СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 2017-2018г.
60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
Вътрешни правила за организация на работната заплата
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
Училищен учебен план - Iа клас
Училищен учебен план - Iб клас
Училищен учебен план - Vа клас
Училищен учебен план - Vб клас
СТРАТЕГИЯ
за развитието на 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. София
за периода 2016-2020 г.
Годишна училищна програма
за целодневна организация на учебния процес
Занимания по интереси в ПИГ за учебната
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В 60 ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” ЗА УЧЕБНАТА 2016– 2017 г.
Програма за равни възможности
проект „УМНИ И ЗДРАВИ УЧЕНИЦИ“ финал
проект „УМНИ И ЗДРАВИ УЧЕНИЦИ“
проект „Умни и здрави ученици”
Покана за свикване на Общо събрание на Училищното настоятелство
към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Правилник за работата на Сдружение
Училищно настоятелство към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Проект за устав на Училищно настоятелство към 60 ОУ
Молба за приемане на член на Училищното настоятелство към 60 ОУ
Молба за освобождаване на член на Училищното настоятелство към 60 ОУ
BULGARIAN TEACHER AND HEADMASTER NOMINATED FOR GLOBAL TEACHER PRIZE 2016
FOR THE PRESTIGE OF THE PROFESSION, AzBuki, October 2015
Two Bulgarian Teachers to Introduce Bulgaria to the World

Двама родни учители откриват България за света