Писмо с вх. № РУО1-24627/22.08.2019 г. от директора на Столичната регионална здравна инспекция.
Програма и график за допълнително обучение по човекът и природата по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех"
Програма и график за допълнително обучение по математика по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех"
Програма и график за допълнително обучение по Български език и литература по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех"
Обявление за откриване на процедура за доставка на "Училищен плод" и "Училищно мляко"
Дати и график за провеждане на НВО 2018-2019 г. за IV и VII клас
График за прием на ученици в 1 клас за 2019-2020 г.
Заявление за 1 клас - 2019 г.
Критерии за прием в 1 клас - 2019 г.
Прилежащ район на 60 ОУ за прием на ученици в 1 клас
Система за прием на ученици в първи клас
Учебна програма за втори срок за прогимназиален етап на образование
Учебна програма за втори срок за начален етап на образование
Условия за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Условия за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Условия за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Обучение на учителите по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
Списък на педагогическия състав през 2017/2018 учебна година
Дейности, които предлага 60. ОУ
Годишен финансов отчет за 2017 г.
Училищен учебен план 2а клас
Училищен учебен план 2б клас
Училищен учебен план 6а клас
Училищен учебен план 6б клас
Годишен план за дейността на училището 2017-2018 г.
Бюджет за І тримесечие
На 18.04.2017г. се проведе общо събрание на колектива на 60. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", на което беше направен отчет за изразходваните средства за първото тримесечие на 2017г.
60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
Вътрешни правила за организация на работната заплата
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
Училищен учебен план - Iа клас
Училищен учебен план - Iб клас
Училищен учебен план - Vа клас
Училищен учебен план - Vб клас
СТРАТЕГИЯ
за развитието на 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. София
за периода 2016-2020 г.
Годишна училищна програма
за целодневна организация на учебния процес
Занимания по интереси в ПИГ за учебната
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА в 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В 60 ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” ЗА УЧЕБНАТА 2016– 2017 г.
Програма за равни възможности
проект „УМНИ И ЗДРАВИ УЧЕНИЦИ“ финал
проект „УМНИ И ЗДРАВИ УЧЕНИЦИ“
проект „Умни и здрави ученици”
Правилник за работата на Сдружение
Училищно настоятелство към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Проект за устав на Училищно настоятелство към 60 ОУ
Молба за приемане на член на Училищното настоятелство към 60 ОУ
Молба за освобождаване на член на Училищното настоятелство към 60 ОУ
BULGARIAN TEACHER AND HEADMASTER NOMINATED FOR GLOBAL TEACHER PRIZE 2016
FOR THE PRESTIGE OF THE PROFESSION, AzBuki, October 2015
Two Bulgarian Teachers to Introduce Bulgaria to the World

Двама родни учители откриват България за света