60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Лице за контакти: Соня Рангелова
Телефон: 02 9366875
Адрес: гр. София, кв. Бенковски, ул."Наука" № 2
Електронна поща: school60@abv.bg
БУЛСТАТ: 000668170


УТВЪРЖДАВАМ:
ТАНЯ БОРИСОВА
ДИРЕКТОР НА 60 ОУ
/П П/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА
60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
2014 г.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профила на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

Чл.2. С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени със Закона за обществените поръчки /ЗОП/.


II. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.3. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната страница на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий".

Чл.4. Директорът със заповед определя лицата, отговорни за поддържане профила на купувача и публикуване на документите в него в законоустановените срокове.

Чл.5. Публикуваните в профила на купувача данни се актуализират ежемесечно до пето число на съответния месец от лицата, определени в заповедта по чл. 4 от настоящите правила.


III. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача под формата на електронни документи се публикуват:
т.1. Предварителните обявления;
т.2. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
т.3. Документациите за участие в процедурите;
т.4. Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
т.5. Разясненията по документациите за участие;
т.6. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
т.7. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
т.8. Решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
т.9. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
т.10. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
т.11. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
т.12. Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
т.13. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
т.14. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
т.15. Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
т.16. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
т.17. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
т.18. Вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
т.19. Становищата на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ по запитвания от страна на директора или упълномощено по чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице в качеството му на възложител;
т.20. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато директорът или упълномощено по чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице в качеството му на възложител, не приеме някоя от препоръките и мотивите за това;
т.21. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и процедури за възлагане на обществени поръчки.

Чл.7. (1) В документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларации за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
(2) Заличаването на информацията се извършва от определен член от комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка. Същият в двудневен срок предава документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача, на определеното за това лице.

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
т.1. Сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
т.2. Извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
т.3. Освобождаването на гаранцията;
т.4. Получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;
т.5. Създаването на съответния друг документ.

Чл.10. Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
т.1. Приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;
т.2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

Чл.11. Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила се поддържат профила на купувача, както следва:
т.1. По т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;
т.2. По т. 18 - една година след изменението или отмяната им;
т.3. По т. 19 и т. 21 - постоянно, със съответната актуализация.

Чл.12. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната обществена поръчка.
(2) Директорът или упълномощеното по чл. 8, ал. 2 от ЗОП лице, в качеството си на възложител, изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Настоящите вътрешни правила са приети и утвърдени на основание чл. 22 г от Закона за обществените поръчки.