МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 - 2013
Инвестира във вашето бъдеще!


Процедура: BG051PO001-4.3.02
"Система за кариерно ориентиране в училищното образование"


Проектът "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" е създаден по инициатива на Министерство на образованието и науката, дирекция "Образователни програми и образователно съдържание". Той стартира през октомври 2012 г. На територията на страната се създадоха 28 центъра за кариерно ориентиране, в които работят 150 кариерни консултанти.

Кариерните консултанти осъществяват дейността си в съответствие с Програма за обучение по кариерно ориентиране. Програмата има за цел да помогне на учениците:

 • Да осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения;
 • Да придобият знания относно ресурсите и съществуващите възможности на образователната система за развитие на личните им планове;
 • Да запознаят и прилагат основни стратегии за вземане на решение за избор на образование и професия.

За обучение по програмата и в изпълнение на проекта са включени ученици от I до XII клас.

С учениците от начален етап упражненията са под формата на игри, чрез които те добиват обща информация за професиите на хората, кои са най-често срещаните професии в населените места, в които живеят, какви умения трябва да притежават представителите на професиите.

С учениците от прогимназиален етап на образованието упражненията са свързани с вземане на решения, умения за планиране на учебното и личното време, търсене на връзка между индивидуалните особености с изискванията на желаното образование. Разглеждат се и упражнения, свързани с преодоляване на грешки относно избора на образование или професия.

Упражненията за учениците от гимназиален етап са насочени към търсене на съответствия между изискванията на личността и връзката с професиите. Включени са упражнения насочени към развитие на умения за планиране на кариерата, информация за пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Центърът за кариерно ориентиране София-град се намира в кв. Лозенец, бул. "Черни връх" № 37, Професионална гимназия по облекло "Кн. Мария Луиза" ет. 3.
Услугите на центъра са безплатни.


          http://www.rio-sofia-grad.com/                                              http://www.facebook.com/ckosofia
          http://www.ckosofia.weebly.com/                                          e-mail: cko_sofia_grad@mon.bg


Цели на проекта:


(1) Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

(2) Специфични цели:

 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" стартира участието си в проект "Успех" през учебната 2014-2015г. с 9 клуба, в които са включени 125 ученици.

 1. "Млад еколог"
 2. "Родолюбче"
 3. "Млад журналист"
 4. "Черешката на тортата"
 5. "Сладки изкушения"
 6. "Спорт за здраве"
 7. "Приказен свят"
 8. "Аз, фотографа"
 9. "Компютърни забавления"

http://uspeh.mon.bg/?m=1